HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 24/06/2020
Thôn Trung Sơn, xã Quảng Lợi (Quảng Tân), huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 3
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 05/12/2019
Thôn Tân Liên, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Tân Việt- Xã Tân Bình, huyên Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Đông- xã Dực Yên-huyên Đầm Hà-tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Làng Y- xã Đại Bình-huyên Đầm Hà - tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Phúc tiến- xã Tân Lập- huyên Đầm Hà- tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Xóm giáo- xã Đầm Hà- huyên Đầm Hà- tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Hà Lai- xã Tân Lập- huyên Đầm Hà- tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Nà Pá, xã Quảng An, huyên Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Tân Mai- xã Tân Lập- huyên Đầm Hà- tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
LỌC THÔNG TIN