Trang chủ/ UBND Tỉnh Quảng Ninh/ Huyện Đầm Hà
HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0162 - 01620: Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
Ngày duyệt hồ sơ: 05/12/2019
Thôn Tân Liên, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 032: Nuôi trồng thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Tân Việt- Xã Tân Bình, huyên Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0118: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Ngày duyệt hồ sơ: 24/06/2020
Thôn Trung Sơn, xã Quảng Lợi (Quảng Tân), huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0111 - 01110: Trồng lúa
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Đông- xã Dực Yên-huyên Đầm Hà-tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0321: Nuôi trồng thủy sản biển
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Làng Y- xã Đại Bình-huyên Đầm Hà - tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 032: Nuôi trồng thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Phúc tiến- xã Tân Lập- huyên Đầm Hà- tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 107: Sản xuất thực phẩm khác
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Xóm giáo- xã Đầm Hà- huyên Đầm Hà- tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0111 - 01110: Trồng lúa
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Hà Lai- xã Tân Lập- huyên Đầm Hà- tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0161 - 01610: Hoạt động dịch vụ trồng trọt
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Nà Pá, xã Quảng An, huyên Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Tân Mai- xã Tân Lập- huyên Đầm Hà- tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
LỌC THÔNG TIN