Cơ sở đã đăng ký
    11/07/2024
Thị xã Đông Triều
    11/07/2024
Thị xã Đông Triều
    11/07/2024
Thị xã Đông Triều
    11/07/2024
Thị xã Đông Triều
    11/07/2024
Thị xã Đông Triều
1537 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    11/07/2024
Thị xã Đông Triều
    11/07/2024
Thị xã Đông Triều
    11/07/2024
Thị xã Đông Triều
    11/07/2024
Thành phố Hạ Long
    11/07/2024
Thị xã Đông Triều
35 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    01/07/2024
Huyện Vân Đồn
    22/06/2024
Thành phố Hạ Long
    18/01/2024
Thành phố Hạ Long
    21/07/2022
Thành phố Uông Bí
    17/11/2021
Huyện Bình Liêu
6 Cơ sở

SẢN PHẨM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Thể hiện sự trách nhiệm, nhằm minh bạch thông tin
mang lại lợi ích thiết thực cho nhà sản xuất và kinh doanh