HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 102 - 1020: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 06/12/2019
Khu 4 thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 16
Lĩnh vực kinh doanh chính: 102 - 1020: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 06/12/2019
Khu 1 thị trấn Cô Tô huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 14
Lĩnh vực kinh doanh chính: 102 - 1020: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 25/06/2020
Khu 3 - thị trấn Cô Tô - huyện Cô Tô - tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 8
Lĩnh vực kinh doanh chính: 032: Nuôi trồng thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 12/08/2020
Thôn 1, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 102 - 1020: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 14/08/2020
Khu 1 thị trấn Cô Tô huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn 2 xã Thanh Lân huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 032: Nuôi trồng thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ:
Khu 3, Thị Trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10203: Chế biến và bảo quản nước mắm:
Ngày duyệt hồ sơ:
TT Cô Tô - Cô Tô - QN
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10202: Chế biến và bảo quản thủy sản khô:
Ngày duyệt hồ sơ:
TT Cô Tô - Cô Tô - QN
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10202: Chế biến và bảo quản thủy sản khô:
Ngày duyệt hồ sơ:
TT Cô Tô - Cô Tô - QN
Đã phê duyệt
LỌC THÔNG TIN