Quy định về Truy xuất nguồn gốc
Kế hoạch duy trì hoạt động của Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành
: 22/05/2024
Trạng thái
Đẩy mạnh thực hiện Hệ thống cơ sở dữ liệu Truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh
Ngày 16/4/2023 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 2035/SNN&PTNT-QLCL về việc Đẩy mạnh thực hiện Hệ thống cơ sở dữ liệu Truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành
: 03/05/2024
Trạng thái
Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
Ngày ban hành
: 19/08/2022
Trạng thái
Đề nghị tạm ngừng/ thu hồi tài khoản đăng nhập hệ thống
Đề nghị tạm ngừng/ thu hồi tài khoản đăng nhập hệ thống
Ngày ban hành
: 21/06/2022
Trạng thái
Thông báo cấp lại tài khoản đăng nhập
Thông báo cấp lại tài khoản đăng nhập
Ngày ban hành
: 21/06/2022
Trạng thái
Mẫu 03 - Mẫu giấy đăng ký tham gia Hệ thống
Mẫu 03 - Mẫu giấy đăng ký tham gia Hệ thống
Ngày ban hành
: 21/06/2022
Trạng thái
Mẫu 2 Bản đăng kí Cấp/cấp lại tài khoản đăng nhập Hệ thống
Bản đăng kí Cấp/cấp lại tài khoản đăng nhập Hệ thống
Ngày ban hành
: 21/06/2022
Trạng thái
Danh sách Quyết định số 156 /QĐ-SNN&PTNT-QLCL cán bộ tiếp nhận, quản lý Hệ thống tại cơ quan/đơn vị
Danh sách Cán bộ tiếp nhận, quản lý Hệ thống tại cơ quan/đơn vị
Ngày ban hành
: 21/06/2022
Trạng thái
Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông tư này quy định việc truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành
: 20/12/2021
Trạng thái
THÔNG TƯ 25/2019/TT-BYT QUY ĐỊNH TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ
Thông tư này quy định nguyên tắc, trường hợp truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm, phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là sản phẩm thực phẩm) quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ.
Ngày ban hành
: 30/08/2019
Trạng thái
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12850: 2019 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc
Truy xuất nguồn gốc là khả năng xác định được một đơn vị sản phẩm qua từng công đoạn theo thời gian trong toàn bộ chuỗi cung ứng
Ngày ban hành
: 01/01/2019
Trạng thái
Tiêu chuẩn 12827:2019 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng rau quả tươi
Ngày ban hành
: 01/01/2019
Trạng thái
Kế hoạch số: 193/KH-UBND xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc, sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Ngày ban hành
: 19/12/2018
Trạng thái
THÔNG TƯ 74/2011/TT-BNNPTNT của QUY ĐỊNH VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, THU HỒI VÀ XỬ LÝ THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN
Thông tư này quy định việc truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm sản và các cơ quan liên quan.
Ngày ban hành
: 31/10/2011
Trạng thái
TÌM KIẾM VĂN BẢN