Điển hình tiên tiến

(21/06/2022)
Trong chiến lược phát triển lâu dài, cùng với đổi mới công nghệ các dây chuyền sản xuất, Công ty Than Dương Huy luôn chăm lo tốt đến đời sống của gần 3.400 CBCNLĐ. Qua đó, giúp người lao động ngày càng được thụ hưởng nhiều chính sách nâng cao đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất, tiền lương cho người lao động…
(13/09/2022)
1231411241
TÌM KIẾM THÔNG TIN