Văn bản pháp luật
Quyết định số 156/QĐ-SNN&PTNT-QLCL ban hành quy chế tạm thời quản lý cơ sở dữ liệụ truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Quyết định ban hành quy chế tạm thời quản lý cơ sở dữ liệụ truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Ngày ban hành
: 09/03/2022
Trạng thái
Quyết định số :100/QĐ-TTg phê duyệt đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc
Ngày ban hành
: 19/01/2019
Trạng thái
Thông tư số 03/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thuỷ sản
Thông tư này quy định nguyên tắc và thủ tục thực hiện truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thuỷ sản và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện Thông tư này.
Ngày ban hành
: 21/01/2011
Trạng thái
TÌM KIẾM VĂN BẢN