Văn bản pháp luật
Quyết định phê duyệt đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc
Ngày ban hành
: 19/08/2022
Trạng thái
Quyết định ban hành quy chế tạm thời quản lý cơ sở dữ liệụ truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Quyết định ban hành quy chế tạm thời quản lý cơ sở dữ liệụ truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Ngày ban hành
: 21/06/2022
Trạng thái
TÌM KIẾM VĂN BẢN