HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1062 - 10620: Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
Ngày duyệt hồ sơ: 06/12/2019
Khu Bình Quyền, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 5
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0127- 01270: Trồng cây chè
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Nà ếch, xã Húc Động, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 016: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
Ngày duyệt hồ sơ:
Thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0128: Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Lục Ngù, xã Húc Động, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Bản Pạt, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
LỌC THÔNG TIN